چارت سازمانی

مدیر عامل

امیر همتی
امیر همتی

مسئول اجرا

مجید همتی
مجید همتی

مسئول استاندارد

چنگیز همتی
چنگیز همتی

حسابداری و مسئول بخش خدمات

مهرداد وثوق
مهرداد وثوق

تکنسین

رضا قیصر
رضا قیصر

نماینده شرکت در استان البرز

یوسف مهدوی
یوسف مهدوی

مسئول فنی

حمید پورتقی
حمید پورتقی